Image
logo

Opis projektu

Tytuł: Organizacja pokazów filmowych, koncertów i działań animująco-edukacyjnych podczas Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera

Termin realizacji: 1.01.2017 r. – 30.06.2019 r.

Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 785 095,70 PLN

Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 OŚ Priorytetowa Dziedzictwo Regionalne, Działanie 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2. Organizacja wydarzeń kulturalnych.

Przedmiotem projektu jest organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych podczas trzech edycji (lata 2017, 2018, 2019) Międzynarodowego Festiwalu

Kina Niezależnego Off Camera. Zakres rzeczowy projektu:

- seanse filmowe w krakowskich kinach studyjnych i w plenerze prezentujące przez 10 dni łącznie 50 filmów polskich i zagranicznych. Pokazy będą podzielone programowo na

sekcje tematyczne, w tym m.in. „Nowe kino litewskie” – sekcja planowana na 2017 r., możliwa dzięki współpracy z największym litewskim festiwalem filmowym Vilnius IFF oraz

sekcja „Seniorzy na OFFie” – kierowana do osób starszych i 3 pokazy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością słuchu i wzroku

- obsługę widza przez 10 festiwalowych dni w każdym roku realizacji projektu

- uruchomienie od 2018r. aplikacji mobilnej, która zastąpi papierowe katalogi festiwalowe i stanie się narzędziem interakcji z odbiorcą

- OFF Scena w nowej formule - współpraca 14 zespołów muzycznych różnych stylów i na różnych etapach kariery, którym na tydzień zapewnione zostaną warunki twórcze i

możliwość prezentacji efektów projektowej współpracy , a także dwa koncerty otwarcia i zamknięcia OFF Sceny z udziałem znanych zespołów

- organizację pobytu na festiwalu 30 gości z branży filmowej i 3 gwiazd światowego formatu

- spotkania z gośćmi i gwiazdami kina, panele dyskusyjne i wykłady towarzyszące pokazom filmowym, prowadzone przez ekspertów. Spotkania transmitowane będą on-line

poprzez media społecznościowe, umożliwiając uczestnictwo w projekcie większej ilości odbiorców

- dokumentację audiowizualną i fotograficzną wydarzeń projektowych

- promocję w mediach ogólnopolskich i Internecie oraz w skali lokalnej

- Serialcon – prelekcje, dyskusje panelowe i wykłady przygotowane przez 15 prelegentów: krytyków, dziennikarzy, naukowców, blogerów, podcasterów i youtuberów, umożliwiający fanom seriali spotkanie z 26 gośćmi: scenarzystami, reżyserami, producentami i podjęcie tematów związanych z fenomenem serialu.

 

Cele projektu:

Celem głównym (bezpośrednim) projektu, odnoszącym się do samego Wnioskodawcy i odbiorców jego oferty programowej jest: wzrost dostępności interdyscyplinarnej oferty

kulturowej kierowanej do szerokiej grupy odbiorców, w tym zwłaszcza w zakresie niezależnego kina, muzyki oraz innych form sztuki audiowizualnej.

 

Cel ten będzie mógł zostać zweryfikowany za pomocą założonego w projekcie wskaźnika rezultatu, tj. liczby uczestników imprez kulturalnych. Wskaźnik oraz jego poziom docelowy i metodyka oszacowania zostały szerzej opisane w pkt. C.3.4 wniosku. Cel główny osiągnięty zostanie dzięki realizacji projektu, poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty Wnioskodawcy, realizację interdyscyplinarnych działań, wdrożenie nowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i technologicznych, umożliwiających dotarcie do nowych grup docelowych oraz wszechstronne działania promocyjne i informacyjne, bazujące na rozpoznawalnej już marce Off Camera, a jednocześnie podkreślające potencjał rozwojowy i ciągłe udoskonalanie organizowanych cyklicznie wydarzeń.

Sformułowano ponadto długofalowe cele ogólne, których osiągnięcie jest możliwe w perspektywie średnio- i długoterminowej, pod warunkiem realizacji komplementarnych działań przez Wnioskodawcę oraz inne podmioty działające w sferze kultury i przemysłów czasu wolnego. Są wśród nich cele o charakterze społecznym:

- rozwój branży filmowej poprzez: wzrost zainteresowania odbiorców kinem niezależnym, stwarzanie warunków dla spotkania i współpracy w obrębie branży a także z artystami

innych dziedzin (np., muzykami), możliwość konfrontacji, rozmowy i konstruktywnej krytyki ze strony widzów jak i specjalistów; umożliwienie kontaktu młodym twórcom i

realizatorom z doświadczonymi i uznanymi w branży profesjonalistami, ekspertami, autorytetami.

- wzrost poziomu świadomości wartości artystycznej kina niezależnego i współczesnej muzyki wśród odbiorców oferty kulturalnej Krakowa oraz wzrost zainteresowania sztuką

niezależną, odbiegającą od powszechnie obecnych w kulturze masowej komercyjnych form – zarówno podniesienie poziomu wiedzy na temat sztuki współczesnej jak i

podwyższenie kompetencji kulturowych odbiorców

- zmiana formy uczestnictwa w kulturze z biernej postawy widza na aktywną postawę zaangażowanego, chętnie wchodzącego w interakcję uczestnika kultury, którego głos ma

znaczenie w dyskursie na temat zjawisk kulturowych i społecznych

- rozwój nowoczesnych form edukacji kulturalnej, opartej o realny kontakt ze sztuką, procesy animacyjne i aktywne uczestnictwo

- kształtowanie obrazu sztuki współczesnej, która nie jest produktem dla wybranych grup lecz dobrem wspólnym i nieodłącznym elementem życia społecznego

- zwiększanie dostępności do usług kulturalnych dla ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności dla osób zamieszkujących tereny wiejskie lub mniejsze miejscowości, a także

grup defaworyzowanych ze względu na wiek (wykluczenie osób starszych z życia kulturalnego na skutek trendów panujących w kulturze masowej) lub niepełnosprawność

(utrudniona percepcja sztuki w przypadku niepełnosprawności sensorycznej)

- rozwój potencjału małopolskich organizacji pozarządowych: wzrost ich znaczenia na ogólnopolskim rynku kultury, wzmocnienie pozytywnego wizerunku NGO w świadomości

społeczeństwa i popularyzacja dobrych praktyk z zakresu współpracy organizacji pozarządowych z sektorem publicznym i biznesem

- wzrost atrakcyjności Krakowa i Małopolski jako miejsca realizacji ciekawych wydarzeń kulturalnych i wzrost liczby turystów uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych, a co

za tym idzie rozwijanie potencjału turystyki kulturowej w odniesieniu do różnych dziedzin sztuki,

- wzrost rozpoznawalności innych atrakcji turystycznych regionu - wzrost zaangażowania podmiotów biznesowych w wydarzenia kulturalne i rozwijanie dobrych praktyk

 

współpracy kultury z biznesem, przynoszących obopólne korzyści, a przy tym nieskutkujących dewaluacją czyi komercjalizacją sztuki

- rozwój nowoczesnych metod upowszechniania kultury przy wykorzystaniu nowych mediów oraz interaktywnych narzędzi i technologii informacyjno-komunikacyjnych

Wśród długofalowych celów projektu określono też cele o charakterze gospodarczym:

¬- wzrost popularności kin studyjnych w Krakowie i wzrost ich konkurencyjności względem multipleksów, co przełoży się na wzrost przychodów tych podmiotów

- Wzrost liczby nowych miejsc pracy i przychodów przedsiębiorstw branż filmowej i muzycznej poprzez wzrost liczby produkcji filmowych, telewizyjnych, artystycznych w wyniku

podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji profesjonalistów

- wzrost przychodów w sektorze kultury – dzięki popularyzacyjnej funkcji działań projektowych – wzrost zainteresowania odbiorców innymi formami sztuki przekładający się na

wzrost przychodów firm i instytucji prowadzących działalność kulturalną

- podniesienie konkurencyjności regionu na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, a w konsekwencji wzrost przychodów z turystyki w Małopolsce

- rozwój lokalnych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie handlu i usług kierowanych do turystów (restauracje, kawiarnie, firmy transportowe) oraz miejscowych

uczestników życia kulturalnego

- wzrost przychodów z reklamy firm z branży medialnej i agencji reklamowych

- wzrost liczby podmiotów biznesowych wspierających podmioty sektora kultury, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, co wpłynie na pozytywny wizerunek tych podmiotów oraz wzrost ich konkurencyjności;

Rezultaty:

1. Wszystkie (poza plenerowymi) pokazy filmów zlokalizowane zostaną w krakowskich kinach studyjnych. W ten sposób projekt przyczyni się bezpośrednio do wzrostu przychodów z bieżącej działalności lokalnych kin, a pośrednio poprzez promocję do wzrostu ich popularności wśród docelowych odbiorców.

2.W ramach projektu zaprezentowanych zostanie rocznie 50 dzieł kina niezależnego. Podczas 10 dni każdej edycji festiwalu odbywać się będą pokazy filmowe w dziesięciu lokalizacjach, o każdej porze dnia, zarówno w formule płatnej (biletowanej) jak i bezpłatnej. Dzięki temu oferta popularyzująca kino niezależne dotrze do możliwie najszerszej grupy odbiorców.

3.Ponieważ projekt przewiduje sfinansowanie zakupu licencji i prezentacji filmów w ramach festiwalu, bariera ekonomiczna w dostępie do wysokiej jakości kina niekomercyjnego zostanie zniwelowana. Pozwoli to skupić się na walorach artystycznych i edukacyjnych kina, zgodnie z celami Fundacji. Wiedza osób programujących pokazy, doświadczenie w realizacji podobnych działań i rozległe kontakty branżowe umożliwią pozyskanie dzieł najwyższej jakości, niedostępnych dla widzów w komercyjnym obiegu sztuki.

4.Podczas dotychczasowych 9 edycji festiwalu jego popularność wzrosła do tego stopnia, że na większość pokazów bilety zostają wyprzedane a wejściówki wydane. Ponieważ sale kinowe mają ograniczoną przepustowość osób, a jednocześnie zaobserwowano duże zainteresowanie pokazami plenerowymi, problem ograniczonej liczby odbiorców postanowiono rozwiązać poprzez rozszerzenie oferty kina plenerowego (Kino na dachach, nad Wisłą, na Pl. Szczepańskim, na barce), co przełoży się na wzrost liczby miejsc na pokazach. Dzięki wprowadzeniu seansów przystosowanych do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami grono odbiorców wydarzeń festiwalowych powiększy się także o nowe grupy społeczne.

5. Dla osób spoza Krakowa, które nie mają możliwości przyjazdu na czas festiwalu, Wnioskodawca wprowadzi innowacyjne rozwiązanie – streaming na FB(40 000 fanów).

Część wydarzeń w ramach projektu (spotkania gwiazdami światowego kina, wykłady, panele dyskusyjne, wywiady i fragmenty koncertów) transmitowane będą w czasie rzeczywistym drogą internetową, głównie poprzez Social Media. Dzięki temu z projektu skorzystają osoby, które w swoim miejscu zamieszkania nie mają dostępu do tego typu wydarzeń.

6. Ponieważ osoby z niepełnosprawnością sensoryczną mają szczególnie utrudniony dostęp do pełnowartościowego odbioru sztuki audiowizualnej, zorganizowane zostaną

specjalne seanse filmowe z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych przystosowujących filmy do potrzeb osób niesłyszących oraz niewidomych.

7. W ramach pokazów filmowych zorganizowane zostaną specjalne pokazy kierowane do seniorów. Wybrane filmy zostaną wyświetlone w komfortowych warunkach we wczesnych godzinach popołudniowych i towarzyszyć im będą krótkie prelekcje wprowadzające starszych widzów w przedstawione na ekranie światy i przybliżające sylwetki ich twórców.

8.Działania projektowe skupione zostaną wokół współczesnej sztuki audiowizualnej, prezentując najnowsze dokonania twórców filmowych z wielu krajów Europy i spoza niej.

Projekt uwzględni twórczość interdyscyplinarną, łącząc kino z nowoczesną muzyką i promując eksperymentalne formy wyrazu. Istotna w tym kontekście będzie też nowoczesna formuła festiwalu, oparta na interakcji z odbiorcą i wykorzystująca nowe technologie.

9. Elementem projektu będzie Serialcon - szereg prelekcji, dyskusji panelowych i wykładów o kultowych serialach, ich różnych gatunkach oraz zjawiskach społecznych im towarzyszących. Zadanie to oparte będzie na formule spotkania, w którym każdy będzie mógł wziąć czynny udział. Aby podkreślić na otwartość na potrzeby odbiorców, project umożliwi interakcje i możliwość wypowiedzi na każdym polu - w formie Q&A i paneli dyskusyjnych czy też głosowania na Nagrodę Publiczności