Image
fot. materiały festiwalowe
logotypy unijne


Opis projektu
Tytuł: OFF CAMERA online
Termin realizacji: 1.12.2016 r. – 30.06.2018 r.

Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 442 426,67 PLN
Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2 OŚ Priorytetowa Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.2. Cyfrowe zasoby regionalne.

Przedmiotem projektu jest udostępnienie za pośrednictwem Internetu przez Fundację Off Camera unikatowych treści cyfrowych związanych z ofertą kulturalną realizowaną przez 11 lat (2007-2018), poprzez organizację Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera, w formie umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie przez szerokie grupy odbiorców. 

Wdrożenie produktów projektu wymaga dokonania w okresie 12.2016 – 06.2018 digitalizacji, montażu i opracowania treści cyfrowych, dostosowania pomieszczenia Fundacji, budowy portalu oraz stworzenia atrakcyjnej formy udostępniania, a także realizacji niezbędnych prac wsparcia (hosting, zarządzanie, promocja). Zakres projektu wymaga ponadto zakupów sprzętowych:

- 2 stanowisk montażowych;

- macierzy dyskowej.

ZAKRES ZADAŃ I DZIAŁAŃ:

Pierwszym etapem działań w ramach projektu będzie zabezpieczenie i digitalizacja posiadanych zasobów audio-wideo. Do wdrożenia projektu konieczna jest adaptacja

pomieszczenia do przechowywania macierzy dyskowej zlokalizowanego w siedzibie Fundacji (Kraków, Karmelicka 55/7).

Kolejnym etapem będzie zakup i konfiguracja macierzy dyskowej, jako sprzętu niezbędnego do stworzenia systemu udostępniania treści cyfrowych.

Następnym etapem będzie digitalizacja wg obowiązujących standardów zasobów przechowywanych dotychczas jedynie w formie analogowej tj. 100 taśm video - 1TB danych (usługa zlecona), a następnie przeniesienie danych cyfrowych (posiadanych i wytworzonych) z dysków na macierz dyskową. Materiały Fundacji udostępniane będą online w formie krótkich materiałów filmowych. Ich udostępnienie wymagać będzie profesjonalnej obróbki, montażu i w konsekwencji wytworzenia w formie umożliwiającej udostępnienia online (dodanie informacji o zasobach, tj. kryteriów wyszukiwania i katalogowania). Usługa ta zostanie wykonana przez zewnętrznych specjalistów, w oparciu o posiadane przez Fundację oprogramowanie, zainstalowane na 2 stanowiskach montażowych kupionych w ramach projektu.

Ostatnim, kluczowym etapem wdrożenia projektu jest budowa portalu do udostępniania i wykorzystania opracowanych zasobów cyfrowych. Udostępnienie produktu

użytkownikom (grupom docelowym wymaga realizacji szeregu standardowych działań technicznych:

-zakupu licencji, instalacja i konfiguracja media serwera,

-implementacji modułu do tworzenia playlist (scenariuszów udostępniania),

-implementacji i testów playera video zgodnie z wymaganymi funkcjonalnościami,

-implementacji modułu administracyjnego, modułu prezentacyjnego filmy, forum, wyszukiwarki filmów, modułu statystyk,

-przeprowadzenia testów wraz z korektą błędów,

-wprowadzenia danych video i metadanych do portalu.

Usługa zostanie zlecona kompleksowo wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Specyfika projektu oraz realizacja celów związanych z udostępnieniem zasobów do ponownego wykorzystania, zostanie spełniona poprzez stworzenie i udostępnienie w

ramach portalu gotowych 60 scenariuszy ponownego wykorzystania zasobów cyfrowych. Scenariusze stanowić będą logiczne, spójne ciągi treści audio-wizualnych – „playlisty”, obejmujące zdefiniowany zakres tematyczny, wzbogacony o komentarz, co do sposobu ich wykorzystania przez 3 zidentyfikowane grupy docelowe. Elementem niezbędnym do uruchomienia produktu i osiągnięcia wskaźników będzie także wynajęcie w ramach usługi hostingowej serwera.

W ramach wsparcia działań związanych z merytorycznym zarządzaniem projektem Wnioskodawca zaangażuje podmiot zewnętrzny do rozliczenia finansowego dotacji i wsparcia prawnego.

ZASIĘG PROJEKTU:

Projekt ma charakter regionalny ze względu na fakt, że realizowany jest przez podmiot, którego właściwość i zasięg działania ma charakter regionalny. Fundacja udostępniając treści cyfrowe za pośrednictwem internetu kieruje je do zdefiniowanych grup docelowych osiągając co najmniej regionalny zasięg oddziaływania – z wytworzonych produktów korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy regionu. Specyfika działalności kulturalnej związanej ze sztukami audiowizualnymi zakłada jak najszersze oddziaływanie terytorialne, co potwierdzają dotychczasowe przedsięwzięcia realizowane przez Wnioskodawcę. Szeroki zasięg potwierdza udostępnienie materiałów również poprzez witrynę podmiotu z województwa zachodniopomorskiego i mazowieckiego.