Image
logotyp
film

Opis projektu

Tytuł: FILM IN MALOPOLSKA

Termin realizacji: 1.07.2016r. – 30.06.2019r.

Wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 207 953,12 PLN

Źródło Finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 OŚ Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski.

Fundacja Off Camera realizuje w okresie 07.2016 – 06.2019 projekt „FILM IN MALOPOLSKA”: czyli kompleksowe działania z zakresu promocji i PR, zarówno na rynku krajowym i zagranicznym, skierowane do kluczowych osób w branży filmowej (audiowizualnej) decydujących o miejscu oraz sposobie realizacji produkcji filmowych. Cały projekt ma charakter regionalny i jest objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

Do kogo skierowany:

Wsparciem objęte zostaną małopolskie MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa) posiadające wiedzę i kompetencje pozwalające oferować usługi konkurencyjne w skali międzynarodowej (B: Wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne) , a także promowane będą walory lokalizacyjne całej Małopolski, jako miejsca realizacji produkcji filmowych (A: promocja oferty gospodarczej regionu).

Rezultaty:

Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego regionu oraz wzrostu zatrudnienia w przemysłach kreatywnych oraz branżach powiązanych, a także wystąpią pozytywne rezultaty dla grup docelowych tj. małopolskich przedsiębiorców:

- wzrost przychodów i poziomu zatrudnienia w MŚP, niwelowanie poziomu bezrobocia;

- pozyskanie zagranicznych kontrahentów przez małopolskie MŚP z branży filmowej;

- wzrost przychodów i zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branż pokrewnych;

- wzrost kompetencji przedsiębiorców MŚP;

- rozwój polskiego przemysłu filmowego;

- wzrost przychodów z turystyki i rozwój turystyki filmowej.

Promocja oferty gospodarczej regionu i wsparcie przedsiębiorców skutkować będzie realizacją w perspektywie średnioterminowej krajowych i zagranicznych produkcji filmowych w Regionie.

W roku 2018 w ramach projektu FILM IN MALOPOLSKA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski  - Fundacja OFF CAMERA wspiera następujące Micro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa działające w Małopolsce.