Image
logotyp beres media

Naszą pasją jest tworzenie nieszablonowych kreacji budujących pozytywny wizerunek dzięki połączeniu kultury i sztuki, kompetentnych działań reklamowych oraz najwyższych standardów medialnych. Nie budujemy kampanii wizerunkowych i reklamowych – my tworzymy Sztukę. Wiemy, że tylko ona buduje emocje i że tylko wtedy można twórczo wpływać na ludzi.Dlatego lubimy małe kino, historię najnowszą i ciekawe biografie.

Oprócz akcji wizerunkowych, Bereś Media sp. z o.o. działa na dwóch zasadniczych płaszczyznach:

- sztuki i filmu – poprzez produkcję filmów fabularnych i dokumentalnych, pisanie i wydawanie książek, współorganizowanie wydarzeń artystycznych i edukacyjnych

- public relations – działania interwencyjne,  doradztwo medialne, tworzenie skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

O NAS

TWÓRCA FIRMY

Prezesem spółki i jej właścicielem jest Witold Bereś – pisarz, producent filmowy, publicysta, pasjonat kultury współczesnej.

Promotor polskiej historii najnowszej i dobrego wizerunku Polski; jego specjalnością są działania pokazujące sukcesy kraju poprzez biografie (prasowe, filmowe i książkowe) wielkich ludzi, których Bereś osobiście poznał i teraz przedstawia. Wśród nich są profesor Władysław Bartoszewski, amerykański polityk polskiego pochodzenia prof. Zbigniew Brzeziński, filozof ksiądz profesor Józef Tischner, doktor Marek Edelman, reporter Ryszard Kapuściński, redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” Jerzy Turowicz, twórca polskich służb specjalnych – minister Krzysztof Kozłowski, działacz na rzecz poprawy stosunków polsko-żydowskich – ksiądz Stanisław Musiał.

FILM I PUBLIC RELATIONS

Firma Bereś Media to kontynuacja założonej w 1997 wspólnie z Arturem Więckiem firmy producenckiej Bereś & Baron Media Productions. Firma realizowała programy dla telewizji (m.in. Historia filozofii po góralsku według ks. Józefa Tischnera). Więcek i Bereś wspólnie stworzyli także kilka fabularnych filmów kinowych (Anioł w Krakowie, Zakochany Anioł, Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku, Wszystkie kobiety Mateusza).

W dorobku Beresia jako producenta są także filmu dokumentalne – o ks. Tischnerze, o Marku Edelmanie, Władysławie Bartoszewskim czy o Festiwalu Rockowym Jarocin.

Witold Bereś osobiście od wielu lat zajmuje się także budowaniem wizerunku firm i osób publicznych, a także współtworzeniem kampanii wyborczych – zarówno lokalnych, jak i parlamentarnych oraz prezydenckich. Do największych jego sukcesów w tej materii należy kampania „Oni pójdą głosować –a TY?” (na rzecz Platformy Obywatelskiej w roku 2009), „Twój głos ma Sens” (kampania na rzecz wysokiej frekwencji w przyspieszonych wyborach prezydenckich po katastrofie smoleńskiej w roku2010) oraz „Europa - zgoda i bezpieczeństwo” (na rzecz Platformy Obywatelskiej w roku 2014 –wybory do Parlamentu Europejskiego).

Kontakt:

http://beresmedia.com/pl/

Adres dla wysyłek: Bereś Media sp. z o.o.

ul.Nowowiejska 5/7; 30 – 052 Kraków

Email: info@BeresMedia.com

Tel.: (48) 601 596 810

BEREŚ MEDIA

Our passion is the development of unique creations which build an image thanks to the combination of culture and art, competent advertising actions and the highest quality media standards. We do not build image and advertising campaigns – we create Art. We know that only art evokes emotions and that only then can one creatively influence people.

That is why we love a small, intimate cinema, modern history and interesting biographies.

Apart from image campaigns, Bereś Media Company Limited operates on two primary levels:

- culture and film – through the production of feature and documentary films, writing and publishing books, co-organizing artistic and educational events

- public relations – interventions campaigns, media consulting, establishing effective internal and external communication.

ABOUT US

COMPANY’S FOUNDER

The company’s president and owner is Witold Bereś – writer, film producer and publicist, and contemporary culture is his greatest passion.

Promoter of Polish contemporary history and Poland’s good image; he specializes in actions which showcase countries successes through biographies (in press, film and books) of great people, who Bereś knew well personally and now presents their profiles. Among them are  professor Władysław Bartoszewski, American politician of Polish descent Zbigniew Brzeziński, doctor Marek Edelman, reporter Ryszard Kapuściński, editor in chief of “Tygodnik Powszechny” Jerzy Turowicz, creator of the Polish special forces – minister Krzysztof Kozłowski, activist for the improvement of Polish-Jewish relations – priest Stanisław Musiał.

FILM AND PUBLIC RELATIONS

Bereś Media is a continuation of the production company Bereś and Baron Media Productions which was established in 1997 together with Artur Więcek. The company produced programs for television (including “The history of Highlander philosophy according to rev. Józef Tischner”). Więcek and Bereś together also created several theatrical feature films (“Anioł w Krakowie” /Angel in Kraków/, “Zakochany Anioł” /Angel in Love/, “Jegomość Tischner i jego filozofia po góralsku” /Fellow Tischner And His Highland Philosophy/, “Wszystkie kobiety Mateusza” /All of Mateusz’s Women/).

Bereś is also an owner of private PR agency – Beres Media Limited, which works for several major Polish companies and collaborated in few political campaigns.

For many years he has also been dealing in image building for companies and public figures, as well as co-creating election campaigns – local, as well as parliamentary and presidential. His greatest successes in that area are the campaign “Oni pójdą głosować – a TY?” (They are going to vote – are YOU?) (for the Platforma Obywatelska party in 2009), “Twój głos ma Sens” (Your Vote Makes Sense) (campaign for high attendance at the expedited presidential elections following the Smoleńsk tragedy in 2010) and “Europa – zgoda i bezpieczeństwo” (Europe – Harmony And Safety) (for the Platforma Obywatelska party in 2014 – European Parliament elections).

Contact:

http://beresmedia.com/pl/

adress: Bereś Media sp. z o.o.

ul.Nowowiejska 5/7; 30 – 052 Kraków

Email: info@BeresMedia.com

phone.: (48) 601 596 810